DOI: https://doi.org/10.47414/na.7.2019.204795

Господарсько-цінні ознаки квасолі овочевої залежно від схеми розміщення рослин

T. M. Harbovska

Анотація


Мета. Встановити особливості формування господарсько-цінних ознак, урожайності лопатки і насіння квасолі овочевої (Phaseolus vulgaris L.) залежно від схеми розміщення рослин в умовах східного Лісостепу України.

Методи. Польовий, лабораторний, статистичний.

Результати. Встановлено, що розрідження посіву за схеми 45 × 25 см забезпечує зменшення висоти прикріплення нижнього бобу (10–12 см) та зростання кількості бобів на рослині (21 шт.). При розрідженні посіву збільшується маса одного бобу з рослини (від 3,19 до 4,09 г) і його довжина (104–108 мм) в період технічної стиглості, кількість насінин з рослини (96–114 шт.), маса 1000 насінин (326,8–335,4 г) в період біологічної стиглості. Найвища урожайність лопатки (16,5 т/га) формується за схеми 45 × 25 см з густотою 89 тис. шт./га. Тоді як найвищу урожайність насіння сформовано при загущенні посіву за схеми 45 × 15 см – 2,1 т/га. Наведено результати кореляційного аналізу між цінними господарськими ознаками квасолі овочевої в середньому за три роки досліджень.

Висновок. Розрідження посіву квасолі овочевої зумовлює зменшення висоти прикріплення нижнього бобу (11–14 см), зростання кількості бобів на рослині (20–21 шт.), маси одного бобу (3,54–4,09 г), його довжини (104–108 мм) в період технічної стиглості, кількості насінин з рослини (96–114 шт.), маси 1000 насінин (326,8–335,4 г) в період біологічної стиглості. Найвищу урожайність лопатки (16,5 т/га) забезпечує використання схеми розміщення рослин 45 × 25 см (густота 89 тис. шт./га), найвищу урожайність насіння (2,1 т/га) – схема 45 × 15 см (густота 149 тис. шт./га). Найбільш тісний кореляційний зв’язок встановлено між густотою рослин і висотою прикріплення нижнього бобу (r = 0,99), кількість бобів з рослини з кількістю насіння з рослини (r = 0,93) і кількістю насіння з бобу (r = 0,82), урожайність лопатки з кількістю бобів на рослині (= 0,93) і масою одного бобу (r = 0,91), кількість насінин з рослини з масою одного бобу (r = 0,97). Розраховано лінійне рівняння залежності урожайності лопатки (у = -0,0016 х+ 17,93) і урожайності насіння (у = 0,004 х + 1,503) від густоти розміщення рослин.


Ключові слова


квасоля овочева; висота прикріплення нижнього бобу; кількість бобів; маса бобу; довжина і ширина бобу; кількість насінин; маса 1000 насінин; урожайність; кореляція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ivanov, N. R. (1961). Fasol [Beans]. Moscow ; Leningrad: Goslitidat. [in Russian]

Stakanov, F. S. (1980). Fasol [Beabs]. Chisinau: Shtiintsa. [in Russian]

Reshetylo, T. M. (2007). Influence of the layout and density of vegetable bean plants on the of the root system formation. Ovočivnictvo i baštanniictvo [Vegetables and Melon Growing], 53, 434–437. [in Ukrainian]

Kastornova, M. G., & Kunavin, G. A. (2005). Impact of the seeding rate on the yield of kidney beans under the conditions of the south of the Tyumen region. In Perspektivnye napravleniya nauchnykh issledovaniy molodykh uchenikh: mater. ІX nauch.-prakt. konf. [Promising areas of scientific research of young scientists: Proc. ІX Sci. & Pract. Conf.] (pp. 278–279). Nov. 9–11, 2005, Troitsk, Russia. [in Russian]

Ovcharuk, O. V. (2005). Features of crop formation in bush varieties of kidney beans depending on the area of plant nutrition. Zbìrnik naukovih pracʹ Podìlʹsʹkogo deržavnogo agrarno-tehnìčnogo unìversitetu [Collection of scientific works of State Agrarian and Engineering University in Podillya], 13, 124–126. [in Ukrainian]

Parkhuts, B. I. (2004). Influence of seeding methods and seeding rate on yield and grain quality of kidney beans. Vìsnik Sums’kogo nacìonal’nogo agrarnogo unìversitetu. Agronomìâ ì bìologìâ [Herald of Sumy National Agrarian University. Series: Agronomy and Biology], 3, 111–113. [in Ukrainian]

Bondarenko, H. L., & Yakovenko, K. I. (Eds.). (2001). Metodyka doslidnoi spravy v ovochivnytstvi i bashtannytstvi [Methods of conducting experiments in vegetable and melon growing]. (3rd ed., rev.). Kharkiv: Osnova. [in Ukrainian]

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul'tatov issledovaniy) [Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. (5nd ed., rev.). Moscow: Agropromizdat. [in Russian]

Petrychenko, V. F., & Movchan, K. I. (2013). Influence of sowing method and plant density on fruiting zone and yield of kidney beans. Kormi ì kormovirobnictvo [Feeds and Feed Production], 75, 3–11. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Иванов Н. Р. Фасоль. 2-е изд. Москва ; Ленинград : Гослитиздат, 1961. 280 с.

Стаканов Ф. С. Фасоль. Кишинев : Штиинца, 1980. 194 с.

Решетило Т. М. Вплив схеми розміщення і густоти рослин квасолі овочевої на формування кореневої системи. Овочівництво і баштанництво. 2007. Вип. 53. С. 434–437.

Касторнова М. Г., Кунавин Г. А. Влияние нормы высева на урожайность фасоли в условиях юга Тюменской области. Перспективные направления научных исследований молодых учёных : матер. ІХ. науч.-практ. конф. (Троицк, 9–11 ноября 2005 г.). Троицк, 2005. С 278–279.

Овчарук О. В. Особливості формування врожаю у кущових сортів квасолі залежно від площі живлення рослин. Зб. наук. праць ПДАТУ. 2005. Вип. 13. С. 124–126.

Пархуць Б. І. Вплив способів сівби та норми висіву на урожайність та якість зерна квасолі звичайної. Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. : Агрономія і біологія. 2004. № 3. С. 111–113.

Методика дослідної справи в овочівництві і баштанництві / за ред. Г. Л. Бондаренка, К. І. Яковенка. 3-тє вид., пер. і доп. Харків : Основа, 2001. 369 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). 5-е изд., доп. и перераб. Москва : Агропромиздат, 1985. 351 с.

Петриченко В. Ф., Мовчан К. І. Вплив способу сівби та густоти рослин на зону плодоношення та урожайність квасолі звичайної. Корми і кормовиробництво. 2013. Вип. 75. С. 3–11.
ISSN 2410-1303 (online)