DOI: https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165817

Резерви підвищення продуктивності буряків цукрових

V. A. Doronin, Yu. A. Kravchenko, V. V. Dryha, K. A. Kalatur, L. O. Suslyk, S. P. Vorozhko, O. Yu. Polovynchuk, V. V. Doronin, V. S. Shapran

Анотація


Мета. Установити особливості формування продуктивності буряків цукрових залежно від застосування регуляторів росту рослин.

Методи. Лабораторний, польовий.

Результати. Оброблення насіння стимулятором росту забезпечило значне підвищення інтенсивності його проростання в лабораторних умовах, польової схожості насіння, а відповідно й збільшення густоти стояння рослин та рівномірності їх розміщення. Застосування стимуляторів росту компанії «Stoller» для оброблення насіння та посівів в умовах нестійкого та достатнього зволоження забезпечило достовірний приріст маси коренеплодів у динаміці, що сприяло підвищенню врожайності буряків цукрових. Зокрема, як за сівби обробленим насінням, так і обробленим насінням сумісно з обприскуванням посівів, або лише за обприскування посівів досліджуваними стимуляторами росту одержано достовірний приріст урожайності коренеплодів та їх цукристості порівняно з контролем.

Висновки. Новітні стимулятори росту компанії «Stoller» – Stimulate, Bioforge, Sugar Мover та Nitrate Balancer є дієвими чинниками інтенсифікації росту й розвитку рослин та підвищення продуктивності буряків цукрових, а тому можуть бути ефективними елементами сучасних технологій їх вирощування.


Ключові слова


буряки цукрові; регулятори росту рослин; оброблення насіння; обприскування посівів; енергія проростання, лабораторна та польова схожість насіння; маса коренеплоду; густота рослин; урожайність; цукристість; збір цукру

Повний текст:

PDF

Посилання


Zubenko, V. F. (Ed.). (2007). Buriakivnytstvo: problemy intensyfikatsii ta resursozberezhennia [Beet growing: intensification and resource conservation problems]. (2nd ed., rev.). Kyiv: Alfa-steviia LTD. [in Ukrainian]

Balahura, O. V., Balan, V. M., Tsvei, Ya. P., & Volokha, M. P. (2018). Scientific fundamentals of adaptive technology of sugar beet cultivation. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 3, 10–13. [in Ukrainian]

Biostymuliatory (rehuliatory rostu) roslyn. Rekomendatsii po zastosuvanniu [Plant growth regulators: Recommendations for use]. (2013). Kyiv: MNTTs Ahrobiotekh. [in Ukrainian]

Davydova, O. Ye., Veshytskyi, V. A., Mokrynskyi, V. M., Yavorovskyi, P. P. (2008). Adaptohenni ta biolohichno aktyvni rechovyny dlia roslynnytstva[Adaptogenic and biologically active substances for plant growing]. Kyiv: VPP «Kompas». [in Ukrainian]

Smirnykh, V. M., & Polovynchuk, O. Yu. (2014). Formation of stability sugar beet plants harmful organisms in seed treatment protective-stimulating substances. Novìtnì agrotehnologìï [Advanced agritechnologies], 2. doi: 10.21498/na.1(2).2014.119202. [in Ukrainian]

Olekshii, L. M. (2013). Efficiency of sugar beet seed treatment with growth regulators. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 1, 19–21. [in Ukrainian]

Borysiuk, P. H. (2009). Sugar beet productivity as affected by the application rate of growth regulators Vermystym and Vermystym-K. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 1, 8–9. [in Ukrainian]

Filonenko, S. V. (2013). Productivity and technological quality of sugar beet roots as affected by foliar application of growth regulator Mars-1. Vìsn. Poltav. derž. agrar. akad. [News of Poltava State Agrarian Academy], 4, 14–18. doi: 10.31210/visnyk2013.04.03

Nasinnia tsukrovykh buriakiv. Metody vyznachennia skhozhosti, odnorostkovosti ta dobroiakisnosti: DSTU 2292-93 [Sugar beet seeds: Methods of determination of germination, monogermity and quality: State Standard of Ukraine 2292-93]. (1996). Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy. [in Ukrainian]

Metodika opredeleniya polevoy vskhozhesti semyan sakharnoy svekly [The methodology of the determination of seed germination in sugar beet]. (1990). Kyiv: VNIS.

Roik, M. V., & Hizbullin, N. H. (Eds.). (2014). Metodyky provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi [Methods of study management in sugar beet growing]. Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian]

Fisher, R. A. (2006). Statistical methods for research workers. New Delhi: Cosmo Publications.

Doronin, V. A., Polishchuk, V. V., Doronin, A. V., Kravchenko, Yu. A., Mykolaiko, V. P., & Kravchenko, V. S. (2018). Nasinnytstvo tsukrovykh buriakiv [Seed production sugar beet]. Uman: Vizavi. [in Ukrainian]

Zenin, L. S. (2007). Precise seed sowing. Saharnaâ svekla [Sugar beet], 4, 14–18. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Буряківництво. Проблеми інтенсифікації та ресурсозбереження / за ред. В. Зубенка. 2-ге, доп. вид. Київ : Альфа-стевія ЛТД, 2007. 488 с.

Балагура О. В., Балан В. М., Цвей Я. П., Волоха М. П. Наукові основи адаптивної технології вирощування буряків цукрових. Цукрові буряки. 2018. № 3. С. 10–13.

Біостимулятори (регулятори росту) рослин. Рекомендації по застосуванню. Київ : МНТЦ Агробіотех, 2013. 21 с.

Давидова О. Є., Вешицький В. А., Мокринський В. М., Яворовський П. П. Адаптогенні та біологічно активні речовини для рослинництва. Київ : ВПП «Компас», 2008. 192 c.

Смірних В. М., Половинчук О. Ю. Формування стійкості рослин цукрових буряків до шкідливих організмів за обробки насіння захисно-стимулюючими речовинами. Новітні агротехнології. 2014. № 2. doi: 10.21498/na.1(2).2014.119202

Олекшій Л. М. Ефективність обробки насіння цукрових буряків ріст регулюючими речовинами. Цукрові буряки. 2013. № 1. С. 19–21.

Борисюк П. Г. Продуктивність буряків цукрових залежно від норм застосування регуляторів росту Вермистим, Вермистим-К. Цукрові буряки. 2009. № 1. С. 8–9.

Філоненко С. В. Продуктивність і технологічні якості коренеплодів буряка цукрового залежно від позакореневого внесення регулятора росту «Марс-1». Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. 2013. № 4. С. 14–18. doi: 10.31210/visnyk2013.04.03

Насіння цукрових буряків. Метод визначення схожості, одноростковості та доброякісності : ДСТУ 2292-93. [Чинний від 1996-01-01]. Київ : Держстандарт України, 1995. 8 с.

Методика определения полевой всхожести семян сахарной свеклы. Киев : ВНИС, 1990. 11 с.

Методики проведення досліджень у буряківництві / за ред. М. В. Роїка, Н. Г. Гізбулліна. Київ : ФОП Корзун Д. Ю., 2014. 374 с.

Fisher R. A. Statistical methods for research workers. New Delhi : Cosmo Publications, 2006. 354 p.

Доронін В. А., Поліщук В. В., Доронін А. В. та ін. Насінництво цукрових буряків. Умань : Візаві, 2018. 380 с.

Зенин Л. С. Точный высев семян. Сахарная свекла. 2007. № 4. С. 14–18.

ISSN 2410-1303 (online)