DOI: https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165308

Фізіологічні основи накопичення біомаси верби енергетичної в умовах Центрального Лісостепу

V. M. Sinchenko, Ya. D. Fuchylo, H. A. Melnychuk

Анотація


Мета. Установити параметри основних фізіологічних чинників, що впливають на ріст і продуктивність енергетичних плантацій сортів верби прутовидної (Salix viminalis L.) залежно від застосованих під час їх створення елементів технології в умовах Центрального Лісостепу України.

Методи. Дослідні енергетичні плантації верби створені однорічними живцями клонів ‘Tora’ і ‘Тернопільська’, висадженими спареними рядами з відстанню між ними 0,75 м та з міжряддями 1,5 і 2,5 м. Густота садіння живців: 12, 15 і 18 тис. шт./га. Ґрунт – чорнозем вилугуваний суглинковий свіжий.

Результати. На кінець першого року приживлюваність живців сорту ‘Tora’ становила від 88 до 93 %, ‘Тернопільська’ – від 89 до 95 %. Середня висота рослин протягом перших трьох років в усіх варіантах досліду була більшою в сорту ‘Tora’. Зокрема, наприкінці третього року вегетації вона становила 524–604 см проти 414–557 см у сорту ‘Тернопільська’. В обох сортів рослини були вищими за ширини міжрядь 1,5 м. Показники середнього діаметра пагонів в усіх варіантах досліду корелювали з висотою рослин і, відповідно, були більшими в сорту ‘Tora’. Урожайність сухої біомаси цього сорту становила 14,8–22,5 т/га, а в сорту ‘Тернопільська’ – 6,2–14,8 т/га на рік. Найбільшу площу листкової поверхні насадження сорту ‘Tora’ формували за схеми садіння 0,75–2,50–0,75 м та густоті 18 тис. кущів/га – 46,0 тис. м2/га, а в сорту ‘Тернопільська’ – 0,75–1,50–0,75 м – 40,2 тис. м2/га. Максимальні показники чистої продуктивності фотосинтезу (10,5 г сухої речовини на м2 листкової поверхні за добу) спостерігалася в сорту ‘Tora’ за схеми садіння 0,75–1,50–0,75 м та густоті насаджень 15 тис. кущів/га.

Висновки. На чорноземах вилугуваних Центрального Лісостепу оптимальною схемою садіння живців є формування спарених рядів із відстанню між ними 0,75 см, міжряддями 1,5 м  та густотою 12–15 тис. шт./га. Істотно вищими показниками продуктивності сухої біомаси – від 14,8 до 22,5 т/га на рік – відзначається сорт ‘Tora’, тоді як у сорту ‘Тернопільська’ цей показник становить від 6,2 до 14,8 т/га на рік. Вищу продуктивність сорту ‘Tora’, порівняно із ‘Тернопільська’, забезпечили більша площа листкової поверхні (до 46,0 тис. м2/га), вищі показники фотосинтетичного потенціалу (1,75–4,40 млн м2∙діб/га) та чистої продуктивності фотосинтезу (до 10,5 г/м2 на добу).


Ключові слова


Salix L.; енергетичні плантації; сорти ‘Tora’ і ‘Тернопільська’; схема садіння живців; продуктивність біомаси; площа листкової поверхні; фотосинтетичний потенціал; чиста продуктивність фотосинтезу

Повний текст:

PDF

Посилання


Report from the commission to the council and the European parliament on the application of Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Brussels, 28.11.1997 COM(97) 630 final. Retrieved from http://aei.pitt.edu/47273/1/COM_(97)_630_final.pdf

Fuchylo, Ya. D. (2011). Plantatsiine lisovyroshchuvannia: teoriia, praktyka, perspektyvy [Forest plantations: theory, practice, perspectives]. Kyiv: Lohos. [in Ukrainian]

El Bassam, N. (2010). Handbook of Bioenergy Crops.A Complete Reference to Species, Development and Applications. London; Washington, DC: Earthscan.

Sinchenko, V. M. (Ed.). (2015). Enerhetychna verba: tekhnolohiia vyroshchuvannia ta vykorystannia [Energy willow: technology of cultivation and use]. Vinnytsia: Nilan-LTD. [in Ukrainian]

Fuchylo, Ya. D., & Sbytna, M. V. (2009). Verby Ukrainy (biolohiia, ekolohiia, vykorystannia) [Willows of Ukraine: biology, ecology, use]. Kyiv: Logos. [in Ukrainian]

Fuchylo, Ya. D., Hnap, I. V., & Hanzhenko, O. M. (2018). Growth and productivity of some foreign cultivars of energy willow in Volyn Opillia. Plant Var. Stud. Prot., 14(2), 230–239. doi: 10.21498/2518-1017.14.2.2018.134775 [in Ukrainian]

Caslin, B., Finnan, J., & McCracken, A. (Eds.). (2012). Willow Varietal Identification Guide. Carlow, Ireland: Teagasc & AFBI.

Afonin, A. A., & Fuchylo, Ya. D. (2012). Genetic potential of bascket willow (Salix viminalis L.) of the middle stream of Desna river. Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo [Scientific Bulletin of NULES of Ukraine. Series: Arboriculture and Ornamental Horticulture], 171(1), 11–19. [in Ukrainian]

Voitsekhivska, O. V., Kapustian, A. V., Kosyk, O. I., Musiienko, M. M., Olkhovych, O. P., Paniuta, O. O., Parshykova, T. V., & Slavnyi, P. S. (2010). Fiziolohiia roslyn [Plant Physiology]. Lutsk: Теrеn. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Report from the commission to the council and the european parliament on the application of Regulation (EEC) No 2080/92 instituting a Community aid scheme for forestry measures in agriculture. Brussels, 28.11.1997 COM(97) 630 final. URL: http://aei.pitt.edu/47273/1/COM_(97)_630_final.pdf

Фучило Я. Д. Плантаційне лісовирощування: теорія, практика, перспективи. Київ : Логос, 2011. 464 с.

El Bassam N. Handbook of Bioenergy Crops. A Complete Reference to Species, Development and Applications. London ; Washington, DC : Earthscan, 2010. 544 p.

Енергетична верба: технологія вирощування та використання / за ред. В. М. Сінченка. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. 340 с.

Фучило Я. Д., Сбитна М. В. Верби України: біологія, екологія, використання. Київ : Логос, 2017. 200 с.

Фучило Я. Д., Гнап І. В., Ганженко О. М. Ріст і продуктивність деяких сортів енергетичної верби іноземної селекції в умовах Волинського Опілля. Plant Var. Stud. Prot. 2018. Т. 14, № 2. С. 230–239. doi: 10.21498/2518-1017.14.3.2018.145310

Willow Varietal Identification Guide / B. Caslin, J. Finnan, A. McCracken (eds). Carlow, Ireland : Teagasc&AFBI, 2012. 64 p.

Афонін О. О., Фучило Я. Д. Генетичний потенціал верби прутовидної (Salix viminalis L.) Середнього Подесення. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Лісівництво та декоративне садівництво. 2012. Вип. 171, Ч. 1. С. 11–19.

Войцехівська О. В., Капустян А. В., Косик О. І. та ін. Фізіологія рослин / за ред. Т. В. Паршикової. Луцьк : Терен, 2010. 420 с.
ISSN 2410-1303 (online)