DOI: https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122233

Енергетична ефективність ланки різноротаційних сівозмін

S. O. Bondar

Анотація


Мета. Обґрунтувати енергетичну ефективність ланки різноротаційних сівозмін залежно від системи удобрення, виходу енергії з урожаєм та енергетичних затрат.

Методи. Мірилом енергетичної ефективності технології вирощування сільськогосподарських культур є коефіцієнт енергетичної ефективності, який виражає відношення вмісту загальної енергії у вирощуваній продукції до кількості непоновлювальної енергії витраченої на її вирощування.

Результати. Наведено результати досліджень, які проводили в стаціонарному досліді на чорноземах типових вилугуваних у зоні нестійкого зволоження в шестипільних різноротаційних сівозмінах: плодозміній (33 % кормових, 17 % просапних, 50 % зернових), просапній (17 % кормових, 50 % просапних, 33 % зернових) та зерно-просапній (17 % кормових, 33% просапних, 50 % зернових). Дослідження у різноротаційних сівозмінах виявили, що на фоні 16,6 т/га гною + N53,3P53,3K53,3 вихід енергії з урожаєм у ланці плодозмінної сівозміни досягав 319169 МДж, у просапній – 292569, зерно-просапній – 301963 МДж, що на 48, 44 та 48 % відповідно перевищує показники неудобреного фону. Коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) був найвищим у зерно-просапній сівозміні – 4,39, тоді як у плодозмінній і просапній – 4,03 і 3,97 відповідно. У плодозмінній сівозміні на варіантах заорювання післяжнивних решток усіх культур на фоні внесення мінеральних добрив вихід енергії з урожаєм був на рівні органо-мінеральної системи удобрення. Високі норми добрив застосовані у зерно-просапній сівозміні підвищують вихід енергії з урожаєм. Зниження норми добрив істотно зменшує як вихід енергії з урожаєм, так і коефіцієнт енергетичної ефективності.

Висновки. Найвищий вихід енергії з урожаєм (319169 МДж) зафіксовано у плодозмінній сівозміні в ланці вико-овес – озима пшениця – цукровий буряк на фоні застосування 16,6 т/га гною + N53,3P53,3K53,3. Заорювання у плодозмінній сівозміні післяжнивних решток усіх культур на фоні мінеральної системи забезпечує вихід енергії з урожаєм 303534 МДж за Кее 4,06, що є на рівні показників органо-мінеральної системи удобрення. Високі норми добрив застосовані у зерно-просапній сівозміні підвищують вихід енергії з урожаєм, але Кее не перевищує 4,31–4,33. Зниження норми добрив істотно зменшує як вихід енергії врожаєм, так і коефіцієнт енергетичної ефективності.


Ключові слова


різноротаційні сівозміни; ланка сівозміни; коефіцієнт енергетичної ефективності; енергетичні затрати; вихід енергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Kaminskyi, V. F. (Ed.). (2015). Naukovi osnovy efektyvnoho rozvytku zemlerobstva v ahrolandshaftakh Ukrainy [Scientific ground of effective development of agriculture in agrolandscapes of Ukraine]. Kyiv: Edelveis. [in Ukrainian]

Medvedovskyi, O. K., & Ivanenko, P. I. (1988). Enerhetychnyi analiz intensyvnykh tekhnolohii v silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Energy analysis of intensive technologies in agriculture]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Tanchyk, S. P., Tsiuk, O. A., & Tsentylo, L. V. (2015). Naukovi osnovy system zemlerobstva [Scientific fundamentals of agricultural systems]. Vinnytsia: Nilan-LTD. [in Ukrainian]

Tsvei, Ya. P. (2012). Bioenergetic estimation of productivity of diversified crop rotation Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv [Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet], 12, 46–54. [in Ukrainian]

Tsyuk, A. A. (2012). Assessment and ecological efficiency of farming systems. Sakharnaya svekla [Sugar Beet], 6, 25–27. [in Russian]

Ivanina, V. V. (2016). Biolohizatsiia udobrennia kultur u sivozminakh [Biologization of fertilization in crop rotations]. Kyiv: Komprynt. [in Ukrainian]

Tsvei, Ya. P. (2014). Rodiuchist gruntiv i produktyvnist sivozmin [Soil fertility and crop rotation productivity]. Kyiv: Komprynt. [in Ukrainian]

Tarariko, Yu. O., Nesmashna, O. Ye., & Hlushchenko, L. D. (2011). Enerhetychna otsinka system zemlerobstva i tekhnolohii vyroshchuvannia silskohospodarskykh kultur [Energy assessment of agricultural systems and technologies for growing crops]. Kyiv: Nora-print. [in Ukrainian]

Tarariko, Yu. O. (2011). Enerhozberihaiuchi ahroekosystem. Otsinka ta ratsionalne vykorystannia ahroresursnoho potentsialu Ukrainy (Rekomendatsii na prykladi Stepu i Lisostepu) [Energy saving agroecosystems. Assessment and rational use of Ukraine's agro-resource potential (Recommendations on the example of the Steppe and Forest-Steppe)]. Kyiv: DIA. [in Ukrainian]

Shkarednyi, I. S. (2011). Bioenergetic assessment of crops in crop rotation. In Systema zemlerobstva u buriakivnytstvi [Fgricultural system in growing sugar beet]. Kyiv: Ahrarna nauka.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Наукові основи ефективного розвитку землеробства в агроландшафтах України / за ред. В. Ф. Камінського. Київ : Едельвейс, 2015. 428 с.

Медведовський О. К., Іваненко П. І. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільсько-господарському виробництві. Київ : Урожай, 1988. 208 с.

Танчик С. П., Цюк О. А., Центило Л. В. Наукові основи систем землеробства. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. 314 с.

Цвей Я. П. Біоенергетична оцінка продуктивності різноротаційної сівозміни. Наук. праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 12. С. 46–54.

Цюк А. А. Оценка и экологическая эффективность систем земледелия. Сахарная свекла. 2013. № 6. С. 25–27.

Іваніна В. В. Біологізація удобрення культур у сівозмінах. Київ : Компринт, 2016. 328 с.

Цвей Я. П. Родючість ґрунтів і продуктивність сівозмін. Київ : Компринт, 2014. 416 с.

Тараріко Ю. О., Несмашна О. Є., Глущенко Л. Д. Енергетична оцінка систем землеробства і технологій вирощування сільськогосподарських культур. Київ : Нора-прінт, 2011. 60 с.

Тараріко Ю. О. Енергозберігаючі агроекосистем. Оцінка та раціональне використання агроресурсного потенціалу України (Рекомендації на прикладі Степу і Лісостепу). Київ : ДІА, 2011. 576 с.

Шкаредний І. С. Біоенергетична оцінка культур у сівозмінах. Система землеробства у буряківництві : зб. наук. пр. Київ : Аграрна наука, 1997. С. 54.

ISSN 2410-1303 (online)