DOI: https://doi.org/10.21498/na.5.2017.122231

Особливості формування продуктивності гірчиці сарептської

A. V. Yunyk

Анотація


Мета. Встановити закономірності формування продуктивності посівами гірчиці сарептської за різних способів, строків сівби та норм висіву насіння в умовах Правобережного Лісостепу України.

Методи. Під час проведення досліджень використовували загальноприйняті методики для наукових досліджень в агрономії.

Результати. Досліджено особливості формування продуктивності посівами гірчиці сарептської. Вміст сухої речовини у рослинах визначали по основних макростадіях розвитку культури. Найактивніше накопичення сухої речовини в рослинах відбувається в період активного росту (стеблування–цвітіння), дещо повільніше – наприкінці вегетації. Найбільша її кількість по всіх стадіях розвитку відмічено на посівах другого строку сівби. Зниження вмісту сухої речовини в рослинах за третього строку відбувається насамперед через скорочення періоду вегетації, а також підвищення вмісту калію, який збільшує концентрацію клітинного соку, підвищує осмотичний тиск клітин, їх оводненість, знижуючи тим самим вміст сухої речовини в рослині. Погодні умови 2016 р. були більш сприятливими для росту й розвитку рослин гірчиці сарептської. Середня врожайність культури була вищою на 0,1–0,32 т/га залежно від варіантів досліду порівняно з результатами 2015 та 2017 рр. Найвищу врожайність забезпечувало поєднання норми висіву 2,0 млн шт./га та рядкового способу сівби. У сприятливі для розвитку культури роки за надранніх строків сівби норма висіву насіння може бути знижена до 1,5 млн шт./га. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що вміст жиру значною мірою залежить від строків сівби, меншою – від норми висіву та способів сівби.

Висновки. Максимальну кількість сухої речовини та найвищу врожайність гірчиця сарептська формує за звичайного рядкового способу сівби в І–ІІ декаді квітня (температура ґрунту на глибині 10 см 6–7 °С) та нормі висіву 2,0 млн шт./га схожих насінин. За сівби гірчиці сарептської широкорядним способом норма висіву має становити 1,5 млн шт./га схожих насінин. Максимальним вихід олії з одиниці площі забезпечує звичайний рядковий спосіб сівби у І–ІІ декаді квітня та нормі висіву насіння 2,0 млн шт./га.


Ключові слова


гірчиця; Brаssіcа junceа L.; норми висіву; способи та строки сівби; суха речовина; врожайність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kalenska, S. M., & Yunyk, A. V. (2011). The role of oilseeds in solving energy security of Ukraine. Nauk. pracì Ìnst. bìoenerg. kulʹt. cukrov. burâkìv [Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet], 12, 90–97. [in Ukrainian]

Kalenskaya, S. M., Yunik, A., Kalenskiy, V. P., Makareviciene, V. Z., & Sendzikiene, E. A. (2013). Alternative vegetative row sources for biodiesel production. Izvestiya Timiryazevskoy sel'skokhozyaystvennoy akademii [Izvestia of Timiryazev Agrarian Academy], 6, 31–39. [in Russian]

Tereschenko, N. M. (2001). Features of the technology of growing the brоwn mustаrd under the conditions of the central Forest-Steppe. Visnyk ahrarnoi nauky [Вulletin of Agricultural Science], 7, 72–74. [in Ukrainian]

Shpaar D., Makovski N., & Samersov, V. (1999). Mustard: crop with the future. Novosti sel'skogo khozyaystva [News of Agriculture], 1, 26–29. [in Russian]

Shpaar, D., Adam, L., Ginapp, H., Kratsh, G., Kalenska, S., & Lesovoy, M. (1999). Yarovye maslichnye kul'tury [Spring oil crops]. Minsk: FUAinform. [in Russian]

Zhuikov, O. H. (2015). Ahrobiolohichne obgruntuvannia kompleksu tekhnolohichnykh pryiomiv vyroshchuvannia vydiv hirchytsi v umovakh Pivdennoho Stepu Ukrainy [Agrobiological substantiation of a complex of technological methods of cultivating species under the conditions of the Southern Steppe of Ukraine] (Extended Abstract of Dr. Agric. Sci. Diss.). Kherson State Agrarian University, Kherson, Ukrainе. [in Ukrainian]

Saiko, V. F. (Ed.). (2005). Rekomendatsii z vyroshchuvannia ripaku yaroho ta hirchytsi biloi [Recommendations for growing rape and white mustard]. Kyiv: Koloobih. [in Ukrainian]

Pаvlіstа, А., Іsbell, T., Bаltensperger, D., & Hergert, G. W. (2011). Plаntіng dаte аnd develоpment оf sprіng-seeded іrrіgаted cаnоlа, brоwn mustаrd аnd cаmelіnа. Ind. Crop Prod., 33(2), 451–456. doi: 10.1016/j.indcrop.2010.10.029

Pervushin, V. M., &, Manaenkova, T. I. (1994). New in the technology of spring rape cultivation. Zemledelie [Agriculture], 4, 24–25. [in Russian]

Vyshnivskyi, P. S., & Vyshnevskyi, V. S. (2015). Effect of fertilizer and foliar fertilization on the formation of the productivity of various species of mustard. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Instytutu oliinykh kultur NAAN [Scientific and Technical Bulletin of the Institute of Oilseed Crops NAAS], 22, 99–109. [in Ukrainian]

Rozhkov, A. O. (Ed.). (2016). Doslidna sprava v ahronomii. Knyha 1. Teoretychni aspekty doslidnoi spravy [Experimental aspects in agronomy. Vol. 1. Theoretical aspects of a research case]. Kharkiv: Maidan. [in Ukrainian]

Rozhkov, A. O. (Ed.). (2016). Doslidna sprava v ahronomii. Knyha 2. Statystychna obrobka rezultativ ahronomichnykh doslidzhen [Experimental case in agronomy. Book 2. Statistical processing of the results of agronomic research]. Kharkiv: Maidan. [in Ukrainian]

Fursov, H. K., & Vovchenko, Yu. V. (2008). Chemical composition of the seeds and vegetative mass of mustard, as affected by the weather conditions of the vegetation period. Selektsia I Nasinnitstvo [Plant Breeding and Seed Production], 95, 273–282. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Каленська С. М., Юник А. В. Роль олійних культур у вирішенні енергетичної безпеки України. Наук. праці Ін-ту біоенергетичних культур і цукрових буряків : зб. наук. пр. Київ, 2011. Вип. 12. С. 90–97.

Каленская С. М., Юник А. В., Каленский В. П. и др. Альтернативное растительное сырьё для производства биодизеля. Известия ТСХА. 2013. № 6. С. 31–39.

Терещенко Н. М. Особливості технології вирощування гірчиці сарепської в умовах центрального Лісостепу. Вісн. аграрної науки. 2001. № 7. С. 72–74.

Шпаар Д., Маковски Н., Самерсов В. Горчица – культура с будущим. Новости сельского хозяйства. 1999. № 1. С. 26–29.

Шпаар Д., Адам Л., Гинапп Х. та ін. Яровые масличные культуры. Минск : ФУАинформ, 1999. 288 с.

Жуйков О. Г. Агробіологічне обґрунтування комплексу технологічних прийомів вирощування видів гірчиці в умовах Південного Степу України : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 06.01.09 «Рослинництво» / Херсонський ДАУ. Херсон, 2015. 43 с.

Рекомендації з вирощування ріпаку ярого та гірчиці білої / за ред. В. О. Сайка. Київ : Колообіг, 2005. 34 с.

Pаvlіstа А., Іsbell T., Bаltensperger D., Hergert G. W. Plаntіng dаte аnd develоpment оf sprіng-seeded іrrіgаted cаnоlа, brоwn mustаrd аnd cаmelіnа. Ind. Crop Prod. 2011. Vol. 33, No. 2. Р. 451–456. doi: 10.1016/j.indcrop.2010.10.029

Первушин В. М., Манаенкова Т. И. Новое в технологии возделывания ярового рапса. Земледелие. 1994. № 4. С. 24–25.

Вишнівський П. С., Вишневський В. С. Вплив рівня удобрення та позакореневого підживлення на формування продуктивності різних видів гірчиці. Наук.-техн. бюл. Ін-ту олійних культур НААН. 2015. Вип. 22. С. 99–109.

Дослідна справа в агрономії : у 2 кн. Кн. 1. Теоретичні аспекти дослідної справи / за ред. А. О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 316 с.

Дослідна справа в агрономії : у 2 кн. Кн. 2. Статистична обробка результатів агрономічних досліджень  / за ред. А. О. Рожкова. Харків : Майдан, 2016. 298 с.

Фурсов Г. К., Вовченко Ю. В. Хімічний склад насіння та вегетативної маси гірчиці залежно від погодних умов періоду вегетації. Селекція і насінництво : міжвід. темат. наук. зб. Харків, 2008. Вип. 95. С. 273–282.

ISSN 2410-1303 (online)