DOI: https://doi.org/10.21498/na.1(3).2015.118919

Мінливість цукристості простих стерильних гібридів як материнських компонентів експериментальних комбінацій залежно від генотипу і контрольованих факторів середовища

M. O. Kornieieva, M. M. Nenka

Анотація


Мета. Визначити генетичну детермінованість і фенотиповий прояв простих стерильних гібридів як материнських компонентів експериментальних комбінацій залежно від різних фонів удобрення і площ живлення та відібрати кращі з них за адаптивною здатністю до абіотичних факторів середовища.

Методи. Сортовипробовування простих стерильних гібридів, а також закріплювачів стерильності та їх ЧС аналогів у різних середовищах: звичайний фон удобрення – звичайна площа живлення (ЗФЗП), звичайний фон – розширена площа живлення (ЗФРП), підвищений фон удобрення – звичайна площа (ПФЗП) і підвищений фон – розширена площа живлення (ПФРП).

Результати. На звичайному фоні удобрення у генотиповій структурі мінливості ознаки цукристість неадитивна варіанса зростала на РП. Диференціювальна здатність середовища ЗФРП вища, ніж ЗФЗП (виділено сім кращих гібридів проти п’яти). На підвищеному фоні удобрення розширена площа також була кращим середовищем для добору генетично цінних за цукристістю ліній. У середовищі ПФРП виявлено 8 гібридів, що істотно перевищують середньопопуляційне значення, проти 5 на ПФЗП. Частка неадитивна дії генів на РП була також більшою порівняно із ЗП – 50 проти 40 %.

Висновки. Встановлена мінливість фенотипового прояву цукристості залежно від різних фонів мінерального удобрення і площ живлення. Кращими гібридами, що мали стабільний прояв високої цукристості на обох фонах, були ЧС 1/От 2, ЧС 2/От 1, ЧС 5/От 1 та ЧС 2/От 5, що підтверджено сумарними ефектами ЗКЗ і СКЗ. СКЗ була більш мінливою щодо площі живлення ніж ЗКЗ. Виділено лінії ЧС 1 і ЧС 5 як носії цінних адитивних ефектів генів із стабільним проявом.


Ключові слова


ЧС (пилкостерильні) лінії; закріплювачі стерильності; прості стерильні гібриди; цукристість; комбінаційна здатність

Повний текст:

PDF

Посилання


Savitskiy, V. F. (1940). Genetics of sugar beets. In Sveklovodstvo [Sugar beet production] (Vol. 1, pp. 561–580). Kiev: N.p. [in Russian]

Korneeva, M. A. (1987). Selektsionno-geneticheskoe izuchenie iskhodnykh populyatsiy sakharnoy svekly s tsel'yu sozdaniya kombinatsionno-tsennykh liniy-opyliteley [Selection and genetic study of initial populations of sugar beet in order to create value-combined lines-pollinators]. (Extended abstract of Cand. Biol. Sci. Diss.). Kiev, Institute of Molecular Biology and Genetics. [in Russian]

Balkov, I. Ya., Petrenko, V. P., & Korneeva, M. A. (1986). Heterosis of sugar beet as to its sugar content. Vestnik sel'skokhozyaystvennoy nauki [The Bulletin of Agricultural Science], 10, 55–59. [in Russian]

Logvinov, V. A., & Chebotar, L. L. (1985). Variability of sugar content in the roots of sugar beet plants and selection of plants with high sugar content. In Povyshenie effektivnosti proizvodstva sakharnoy svekly na Severnom Kavkaze [Increase of the efficiency of sugar beet production in the North Caucasus] (pp. 48–53). Krasnodar: N.p. [in Russian]

Roik, N. V., & Korneeva, M. A. (2010). Combining ability of sugar beet pollinators of different genetic structure as to the elements of productivity. In S. I. Maletskiy (Ed.) Entsiklopediya roda Beta: Biologiya, genetika i selektsiya svekly [Encyclopedia of the genus Beta: Biology, genetics and selection of beets] (pp. 525–541). Novosibirsk: SovA. [in Russian]

Kornieieva, M. O., & Vakulenko, P. I. (2006). Inheritance of sugar content by top-crossed MS hybrids of sugar beet. Tsukrovi buriaky [Sugar beet], 4, 7–8. [in Ukrainian]

Kornieieva, M. O., Ermantraut, E. R., & Vlasiuk, M. V. (2007). The use of additive-dominant model for the evaluation of lines of sugar beet. Naukovi pratsi Instytutu tsukrovykh buriakiv [Scientific papers of the Institute of Sugar Beet], 9, 164–171. [in Ukrainian]

Mazlumov, A. L. (1970). Selektsiya sakharnoy svekly [Sugar beet breeding]. Moscow: Kolos. [in Russian]

Balkov, I. Ya., & Peretyat'ko, V. G. (1986). Patterns of inheritance of sugar content and guidelines for the selection of forms with high sugar content in the selection of sugar beet. In Osnovy povysheniya sakharistosti i tekhnologicheskikh kachestv sakharnoy svekly [Basics of increasing of sugar content and technological properties of sugar beet] (pp. 70–77). Kiev: VNIS. [in Russian]

Berezhko, S. T. (1975). Combining ability in tetraploid sugar beet and environmental conditions. In Geneticheskie issledovaniya sakharnoy svekly [Genetic studies of sugar beet] (pp. 75–86). Kiev: VNIS. [in Russian]

Petrenko, V. P. (1975). The use of combining ability in the selection process. In Geneticheskie issledovaniya sakharnoy svekly [Genetic studies of sugar beet] (pp. 86–96). Kiev: VNIS. [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Савицкий В. Ф. Генетика сахарной свеклы / В. Ф. Савицкий // Свекловодство : Т. 1. – К. : Госсельхозиздат, 1940. – С. 561–580.

 

2. Корнеева М. А. Селекционно-генетическое изучение исходных популяций сахарной свеклы с целью создания комбинационно-ценных линий-опылителей : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. биол. наук : спец. 03.00.15 «Генетика» / М. А. Корнеева ; Институт молекулярной биологии и генетики. – К., 1987. – 20 с.

 

3. Балков И. Я. Гетерозис сахарной свеклы по признаку сахаристости / И. Я. Балков, В. П. Петренко, М. А. Корнеева // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1986. – № 10. – С. 55–59.

 

4. Логвинов В. А. Изменчивость содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы и отбор высокосахаристых растений / В. А. Логвинов, Л. Л. Чеботарь // Повышение эффективности производства сахарной свеклы на Северном Кавказе : сб. науч. тр. – Краснодар : [б. и.], 1985. – С. 48–53.

 

5. Роик Н. В. Комбинационная способность опылителей сахарной свеклы различной генетической структуры по элементам продуктивности / Н. В. Роик, М. А. Корнеева // Энциклопедия рода Beta: Биология, генетика и селекция свеклы / под ред. С. И. Малецкого. – Новосибирск : СовА, 2010. – С. 525–541.

 

6. Корнєєва М. О. Успадкування цукристості топкросними ЧС гібридами цукрових буряків / М. О. Корнєєва, П. І. Вакуленко // Цукрові буряки. – 2006. – № 4. – С. 7–8.

 

7. Корнєєва М. О. Застосування адитивно-домінантної моделі для оцінки ліній цукрових буряків / М. О. Корнєєва, Е. Р. Ермантраут, М. В. Власюк // Наукові праці Інституту цукрових буряків : зб. наук. пр. – К. : ПоліграфКонсалтинг, 2007. – Вип. 9. – С. 164–171.

 

8. Мазлумов А. Л. Селекция сахарной свеклы / А. Л. Мазлумов. – М. : Колос, 1970. – 206 с.

 

9. Балков И. Я. Закономерности наследования сахаристости и принципы отбора высокосахаристых форм в селекции сахарной свеклы / И. Я. Балков, В. Г. Перетятько // Основы повышения сахаристости и технологических качеств сахарной свеклы : сб. науч. тр. – К. : ВНИС, 1986. – С. 70–77.

 

10. Бережко С. Т. Комбинационная способность у тетраплоидной сахарной свеклы и условия внешней среды / С. Т. Бережко // Генетические исследования сахарной свеклы. – К. : ВНИС, 1975. – С. 75–86.

 

11. Петренко В. П. Использование комбинационной способности в селекционном процессе / В. П. Петренко // Генетические исследования сахарной свеклы. – К. : ВНИС, 1975. – С. 86–96.

ISSN 2410-1303 (online)